Nawigacja

Projekt "Chcę być lepszy - droga do dojrzałości" Innowacja pedagogiczna Projekt edukacyjny

Innowacje i projekty

Projekt "Chcę być lepszy - droga do dojrzałości"

 

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku uczęszczają na zajęcia rozwijające w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych, zajęcia wyrównujące w obszarze kompetencji kluczowych dla uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem edukacji, zajęcia doradztwa zawodowego oraz wsparcie psychologiczne......więcej

                                         >Opis_projektu_maj_2018.doc<


Sprawozdanie z zajęć - chemia - >zdjęcia<

                     >sprawozdanie_projekt2018.doc<


Rekrutacja do projektu "Chę być lepszy - droga do dojrzałości"- trwa od 04.09 do 20.09. 2017 r.

Plan_zajec.doc

Dokumenty:

Ankieta_rekrutacyjna_K042.doc

Deklaracja_uczestnictwa_K042.doc

Deklaracja_uczestnictwa_zaj_wsparcia_K042.doc

Logo_poziome.doc

Logo_projektu.doc

PG1_42.doc

zajecia_rozwijajace.doc

                         

PROJEKTY_EDUKACYJNE_REALIZOWANE_PRZEZ_GMINE_BARLINEK.doc

     

 

Regulamin rekrutacji

Beneficjentów Ostatecznych do projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

     Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Objaśnienia skrótów i używanych terminów:

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

BO-  Beneficjent Ostateczny uczestnik zajęć rozwijających i wyrównujących w ramach Projektu współfinansowanego z EFS

Beneficjent – Realizator Projektu – Gmina Barlinek

 

§ 1. 1. W celu realizacji projektów edukacyjnych w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

w Szkołach Gminy Barlinek prowadzona jest rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych na następujące zajęcia pozalekcyjne:

 1. zajęcia rozwijające:

- nauka języków obcych,

- zajęcia komputerowe,

- zajęcia matematyczno-przyrodnicze

b) zajęcia wyrównujące

-  zajęcia matematyczno-przyrodnicze,

c) zajęcia doradztwa zawodowego,

d) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,

 

§ 2. Rekrutacja BO odbywać się będzie do następujących grup zajęciowych:

1. Szkoła Podstawowa nr1 w Barlinku, Tytuł projektu: Chcemy lepiej, chcemy więcej.

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K039/17-00

   Realizacja zajęć od 09.2017 r. do 06.2018 rok:

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z matematyki i przyrody:  

– 3 grupy matematyczne od I-III  (po 60 h/grupę, po 2 h w tygodniu) – po 6 uczniów w grupie,

– 3 grupy przyrodnicze od IV-VI  (po 60 h/grupę, po 2 h w tygodniu) – po 6 uczniów w grupie,

b) zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników zajęć rozwijających:

– 3 grupy zajęć doradztwa zawodowego I-III   (po 8 h/grupę) - po 12 uczniów w grupie,

c) zajęcia wyrównujące z matematyki i przyrody:

– 7 grup matematycznych od I-VII (po 30 h/grupę, po 1 h w tygodniu) – po 5 uczniów w grupie,

– 7 grup przyrodniczych od I-VII (po 30 h/grupę, po 1 h w tygodniu) – po 5 uczniów w         grupie,

d) zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników zajęć wyrównujących:

– 7 grup zajęć doradztwa zawodowego I-VII  (po 8 h/grupę) - po 10 uczniów w grupie.

 

2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku. Tytuł projektu: Razem odkrywamy.

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K040/17-00.

Realizacja zajęć od 09.2017 r. do 06.2018 rok:

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka niemieckiego:

– 1 grupa językowe I (120h/gr. 4 h w tygodniu) –  8 uczniów w grupie, zakończone egzaminem zewnętrznym,

– 2 grupy językowe I-II (po 60 h/gr. po 2 h w tygodniu) –  po 5 uczniów w grupie,

        b) zajęcia IT z programowaniem:

– 3 grupy IT z programowaniem I-III (po 60 h/gr. po 2 h w tygodniu) –  po 10 uczniów w grupie,

c)  zajęcia rozwijające z matematyki:

 – 3 grupy matematyczne I-III (po 25h/gr. po 1h w tygodniu) - po 17 uczniów w grupie,

d) zajęcia rozwijające międzyprzedmiotowe matematyka-geografia:

 – 3 grupy mat.-geogr. I-III  (po 15 h/gr. po 1h w tygodniu) - po 6 uczniów w grupie,

e) zajęcia rozwijające międzyprzedmiotowe matematyka-fizyka:

 – 3 grupy mat.-fiz. I-III  (po 15 h/gr. po 1h w tygodniu) - po 6 uczniów w grupie,

f) zajęcia rozwijające międzyprzedmiotowe matematyka-biologia:

 – 3 grupy mat.-biol. I-III  (po 15 h/gr. po 1h w tygodniu) - po 6 uczniów w grupie,

g) zajęcia rozwijające międzyprzedmiotowe matematyka-chemia:

 – 3 grupy mat.-chem. I-III  (po 15 h/gr. po 1h w tygodniu) - po 6 uczniów w grupie,

Dodatkowo uczniowie zajęć z matematyki i zajęć międzyprzedmiotowych  wezmą udział w zorganizowanych dla nich dwudniowych „maratonach matematyczno-przyrodniczych” pozwalających na lepsze przygotowanie ich do egzaminu gimnazjalnego z ww. przedmiotów.

h) zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– 8 grup wsparcia psychologiczno-pedagogicznego I-VIII (po 30h/gr. po 1h w tygodniu) – po 4 uczniów w grupie,

– 2 grupy rewalidacji I-II ( po 30 h/gr. po 1h w tygodniu) – po 2 uczniów w grupie,

– 3 grupy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych I-III (30 h/gr. po 1 h w tygodniu) – 2 x po 3 i raz po 4 uczniów w grupie,

– 2 grupy zajęcia logopedyczne I-II (po 30 h/gr. 1 h w tygodniu) – 1 i 2 uczniów w grupie,

– zajęcia indywidualne – warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem  (30h/os.  1h w tygodniu) -1 uczeń,

– zajęcia indywidualne - warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całościowym zaburzeniem rozwojowym (30h/os.  1h w tygodniu) -1 uczeń,

i) zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników zajęć:

– 29 grup zajęć doradztwa zawodowego I-XXIX (po 6 h/grupę) – 2 x po 7 i 26 x po 8 uczniów w grupie.

 

3. Szkoła Podstawowa w Mostkowie. Tytuł projektu: I my możemy i potrafimy.

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K041/17-00.

Realizacja zajęć od 09.2017 r. do 06.2018 rok:

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka niemieckiego z możliwością ubiegania się o uzyskanie certyfikatu TELC:

  – 1 grupa językowa I (120 h/gr. 4 h w tygodniu) - 10 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka niemieckiego:

  – 4 grupy językowa I-IV  (po 60 h/gr. po 2 h w tygodniu) – po 5 uczniów w grupie,

c) zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z matematyki:

 – 3 grupy matematyczne I-III (po 30h/gr. po 1h w tygodniu)  - 2 x po 5 i raz 6 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z przyrody:

 – 3 grupy przyrodnicze I-III ( po 30 h/gr. po 1h w tygodniu ) – po 5 uczniów w grupie,

e) zajęcia wyrównujące z matematyki, j. niemieckiego i przyrody:

 – 2 grupy matematyczne I-II (po 30h/gr po 1 h w tygodniu) - po 5 uczniów w grupie,

 – 2 grupy z j. niemieckiego I-II (po 30 h/gr. po1 h w tygodniu) – 4 i 5 uczniów w grupie,

 – 2 grupy przyrody I-II (po 30h/gr po 1 h w tygodniu) - po 5 uczniów w grupie,

f)  zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– 2 grupy terapii pedagogicznej I-II (po 30h/gr. po 1h w tygodniu) – 2 i 3 uczniów w grupie,

– 1 grupa zajęć korekcyjno-kompensacyjnych I (30 h/gr. 1 h w tygodniu) - 3 uczniów w grupie,

– 1 grupa zajęć socjoterapia I (30 h/gr. 1 h w tygodniu) – 5 uczniów w grupie,

g) zajęcia doradztwa zawodowego dla uczestników zajęć objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych:

– 15 grup zajęć doradztwa zawodowego I-XV (po 6 h/grupę) - po 6 uczniów w grupie.

 

4. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku. Tytuł projektu: Chcę być lepszy-droga do dojrzałości. Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K042/17-00.

Realizacja zajęć od 09.2017 r. do 06.2018 rok:

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka angielskiego:

– 2 grupy j. angielskiego I-II ( po 120 h/gr. po 4 h w tyg.) – po 8 uczniów w grupie, zakończone egzaminem zewnętrznym,

– 2 grupy j. angielskiego I-II ( po 60 h/gr. po 2 h w tyg.) – 7 i 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka niemieckiego:

 – 2 grupy j. niemieckiego I-II ( po 120 h/gr. po 4 h w tyg.) – po 8 uczniów w grupie, zakończone egzaminem zewnętrznym,

 – 2 grupy j. niemieckiego I-II ( po 60 h/gr. po 2 h w tyg.) – 7 i 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z matematyki:

– 2 grupy matematyczne I-II ( po 30h/gr. po 1 h w tyg.) - 7 i 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z fizyki:

– 1 grupa fizyczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z biologii:

  – 1 grupa biologiczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z informatyki:

  – 3 grupy informatyczne I-III ( po 30h/gr. po 1 h w tyg.) – po 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z chemii:

 – 1 grupa chemiczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z geografii:

– 1 grupa geograficzna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia wyrównujące z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii:

– 3 grupy matematyczne I-III ( po 30h/gr. po 3 h w tyg.) - po 8 uczniów w grupie,

– 1 grupa fizyczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

– 1 grupa biologiczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

– 1 grupa chemiczna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

– 1 grupa geograficzna I ( 30h/gr. 1 h w tyg.) - 8 uczniów w grupie,

 1. zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– 2 grupy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów I-II (po 30h/gr. po 1h w tygodniu) - po 6 uczniów w grupie,

– 1 grupa zajęć rewalidacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów I ( 30h/gr. 1h w tygodniu) - 4 uczniów w grupie,

– 1 grupa zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów I ( 30h/gr. 1h w tygodniu) - 4 uczniów w grupie,

 1. zajęć doradztwa zawodowego dla wszystkich grup zajęć rozwijających i wyrównujących:

 – 20 grup zajęć doradztwa zawodowego I-XX (po 8 h/grupę, łącznie 160h) –  po 10         uczniów w grupie.

 

5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku. Tytuł projektu: Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu -– Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku.

Numer umowy: RPZP.08.05.00-32-K043/17-00.

Realizacja zajęć od 09.2017 r. do 06.2018 rok:

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka angielskiego:

– 3 grupy języka angielskiego I-III ( po 60h/gr. po 2h/tyg.) – 1x 6 i 2 x po 7 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z języka niemieckiego:

– 3 grupy języka niemieckiego I-III ( po 60h/gr. po 2h/tyg.) – 1x 6 i 2 x po 7 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z matematyki:

– 5 grup matematycznych I-V ( po 30h/gr. po1h w tygodniu) – po 6 uczniów w grupie,

 1. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania z przyrody:

– 8 grup przyrodniczych I-XIII ( po 30h/gr. po1h w tygodniu) – po 6 uczniów w grupie,

 1. zajęcia wyrównujące z matematyki:

– 4 grupy matematyczne I-IV ( po 30h/gr. po1h w tygodniu) – po 5 uczniów w grupie,

 • zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

– 6 grup terapii pedagogicznej dla uczniów I-VI ( po 30h/gr. po1h w tygodniu) – po 4 uczniów w grupie,

– 4 grupy zajęć rewalidacyjnych dla niepełnosprawnych uczniów I-IV (po 30h/gr. po1h w tygodniu)- 1x 2 i 3 x po 3 uczniów w grupie,

– 6 grup dodatkowych zajęć z komunikacji społecznej dla uczniów I-VI ( po 30h/gr. po1h w tygodniu) – po 8 uczniów w grupie.

 

§ 3.  1. Beneficjentem Ostatecznym zajęć rozwijających może być uczeń, który:

- uczęszcza do jednej ze szkół prowadzonych przez Gmine Barlinek,

- uzyskał rekomendację nauczyciela przedmiotu,

- przedstawił pozytywną opinię wychowawcy,

- uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.

2. Beneficjentem Ostatecznym zajęć wyrównujących może być uczeń, który:

- uczęszcza do jednej ze szkół prowadzonych przez Gmine Barlinek,

- został wskazany przez wychowawcę lub grono pedagogiczne,

- posiada średnią ocen poniżej 3.

3. Beneficjentami Ostatecznymi zajęć psychologicznych (dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych): będą uczniowie rekrutowani do zajęć wyrównujących, którzy wytypowani zostaną przez pedagoga szkolnego.

4. Warunkiem dodatkowym, branym pod uwagę przez Zespół Zarządzający przy rekrutacji będzie zła sytuacja materialna oraz niekorzystne środowisko rodzinne ucznia.

 

§ 4. 1. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbywać się będzie w oparciu o ankiety rekrutacyjne, które stanowią załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.

2. Ankiety rekrutacyjne BO składa wychowawca do Sekretarza projektu szkolnego właściwego dla danej placówki oświatowej.

3. Sekretarzami szkolnymi projektów są:

a) w Szkole Podstawowej nr 1  – pan/i Mariusz Sieniawski,

b) w Szkole Podstawowej nr 4 – pan/i Elżbieta Trautman,

c) w Szkole Podstawowej w Mostkowie – pan/i Iwona Galbarczyk,

d)  klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 – pan/i Zbigniew Lewandowski,

e)  klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 – pan/i Barbara Jarosz,

3. Po zakończeniu naboru ankiet rekrutacyjnych Zespół Zarządzający utworzy ostateczną listę BO.

4. W ramach przeprowadzonej rekrutacji Zespół Zarządzający utworzy dodatkową listę wolnych słuchaczy, na wypadek rezygnacji w zajęciach BO.

§ 5. Rekrutacja odbywać się będzie w okresie od 11.09.2017 do 31.09.20107r.

§ 6. Punkty rekrutacyjne zorganizowane będą w każdej placówce oświatowej wskazanej w § 2 pkt od 1do 5.

§ 7. Zajęcia dodatkowe wskazane w § 2 odbywać się będą w okresie od 09.2017 – 06. 2018r.

§ 8. Informacje o miejscu i czasie rekrutacji w poszczególnych punktach rekrutacyjnych dostępne będą na plakatach i ulotkach. Dodatkowo w czasie trwania rekrutacji przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne z rodzicami uczniów.

§ 9. W momencie zebrania wymaganej ilości Beneficjentów Ostatecznych rekrutacja zostaje zakończona.

§ 10. Lista osób przyjętych na szkolenie zostanie ogłoszona przed pierwszymi zajęciami.

 


 

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BARLINEK

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół
i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Cel szczegółowy:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanych jest pięć projektów:

 • Chcemy lepiej, chcemy więcej – Szkoła Podstawowa nr 1 – RPZP.08.05.00-32-K039/17,
 • Razem odkrywamy – klasy Publicznego Gimnazjum nr 2 - RPZP.08.05.00-32-K040/17,
 • I my możemy i potrafimy – Szkoła Podstawowa w Mostkowie - RPZP.08.05.00-32-K041/17,
 • Chcę być lepszy – droga do dojrzałości – klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 - RPZP.08.05.00-32-K042/17,
 • Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu – Szkoła Podstawowa nr 4 - RPZP.08.05.00-32-K043/17.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich uczniów szkół.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ramach realizowanego projektu Chcemy lepiej chcemy więcej oferujemy:

po 8 godzin na grupę, łącznie 36 uczniów,

 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 7, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 35,
 • zajęcia wyrównujące z przyrody – liczba grup 7, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 35,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 7 grup po 8 godzin, łącznie 70 uczniów,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • wycieczkę do Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
 • zakup sprzętu: rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne, monitor multimedialny, tablice edukacyjne, tablice przestrzenne (korkowe) WW, galeria drzew, galeria drzew WW,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających dla każdej osoby,
 • utworzenie pracowni przyrodniczej.

Wartość projektu: 215 005,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 182 754,25 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pana Mariusza Siemianoskiego - Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12, tel. 957461730.

W Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w ramach realizowanego projektu Razem odkrywamy oferujemy:

 1. szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 22,
 2. szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 10,
 3. zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 8,
 4. zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 10,
 5. zajęcia rozwijające z przedmiotu IT z programowaniem – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 30,
 6. zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 25 h, liczba uczniów 51,
 7. zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - geografia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 8. zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka – fizyka – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 9. zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - biologia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 10. zajęcia rozwijające z przedmiotu matematyka - chemia – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 15 h, liczba uczniów 18,
 11. zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 32,
 12. zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 13. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 14. zajęcia logopedyczne – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 3,
 15. warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z autyzmem – liczba godzin 30 h,
 16. warsztaty terapii zajęciowej dla ucznia z całkowitym zaburzeniem rozwojowym – liczba godzin 30 h,
 17. zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 29 grup

po 6 godzin na grupę, łącznie 222 uczniów,

 1. zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 2. zakup egzaminów zewnętrznych,
 3. zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 4. zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet oraz rzutnik,
 5. transport dla uczestników projektu,
 6. maratony matematyczno – przyrodnicze dla 123 osób – dwudniowy pobyt,
 7. wyposażenie pracowni terapeutycznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wartość projektu: 215 840,98 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 183 464,83 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Grażyny Dokurno – nauczyciela klas Publicznego Gimnazjum nr 2 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie w ramach realizowanego projektu
I my możemy i potrafimy oferujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce - liczba godzin 40 h, liczba nauczycieli 6,
 • szkolenia dla nauczycieli wykorzystania metod eksperymentu w edukacji - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 2,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – 1 grupa, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia wyrównujące z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 9,
 • zajęcia wyrównujące z przyrody – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 10,
 • zajęcia terapii pedagogicznej – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 5,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 1 grupa, liczba godzin 30 h, liczba uczniów 3,
 • socjoterapia – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 5,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 15 grup

po 6 godzin na grupę, łącznie 90 uczniów,

 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • transport dla uczestników projektu,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik, laptop,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • doposażenie stanowiące wkład własny gminy,
 • wyposażenie pracowni przyrodniczej,
 • doposażenie pracowni przedmiotowych.

Wartość projektu: 210 235,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 178 699,75 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Iwony Galbarczyk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mostkowie, tel. 957468122.

 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w ramach realizowanego projektu Chcę być lepszy – droga do dojrzałości oferujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK – liczba godzin 40 h, liczba nauczycieli 6,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrznym zgodnym z ESOKJ – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 120 h, liczba uczniów 16,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 15,
 • zajęcia rozwijające z fizyki – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z biologii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z informatyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia rozwijające z chemii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia rozwijające z geografii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia wyrównujące z fizyki – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z biologii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z chemii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wyrównujące z geografii – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 8,
 • zajęcia wsparcia psychologiczno - pedagogicznego – liczba grup 2, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 12,
 • zajęcia rewalidacyjne – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne – 1 grupa, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 4,
 • zajęcia doradztwa zawodowego dla wszystkich uczestników projektu – 20 grup

po 8 godzin na grupę, łącznie 200 uczniów,

 • wynagrodzenie specjalisty realizującego szkolenia dla nauczycieli,
 • zakup materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć językowych zakończonych egzaminem zewnętrznym,
 • zakup egzaminów zewnętrznych,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik, tablety, program multimedialny,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby.

Wartość projektu: 213 205,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 181 224,67 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pana Zbigniewa Lewandowskiego – Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, ul. Leśna 10, tel. 957461433.

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w ramach realizowanego projektu Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu oferujemy:

 • szkolenia dla nauczycieli z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce - liczba godzin 20 h, liczba nauczycieli 8,
 • szkolenia dla nauczycieli z rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli wykorzystania metod eksperymentu w edukacji - liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • szkolenia dla nauczycieli z przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – liczba godzin 6 h, liczba nauczycieli 5,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z języka niemieckiego – liczba grup 3, liczba godzin na grupę 60 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia rozwijające z matematyki – liczba grup 5, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 30,
 • zajęcia rozwijające z przyrody – liczba grup 8, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zajęcia wyrównujące z matematyki – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 20,
 • zajęcia terapii pedagogicznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 24,
 • zajęcia rewalidacyjne – liczba grup 4, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 11,
 • zajęcia z komunikacji społecznej – liczba grup 6, liczba godzin na grupę 30 h, liczba uczniów 48,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć rozwijających,
 • organizacja wycieczek dla wszystkich uczestników projektu,
 • zakup sprzętu: tablica multimedialna – komplet, rzutnik WW, laptop WW, Oprogramowanie NetSupport School wersja 11 PL WW, Oprogramowanie MS Office Standard 2010/2013 dla Szkół WW, urządzenie wielofunkcyjne WW, telewizor, wizualizer, Sentences plansza WW, DUO Pronouns plansza WW, Duo Time and Seasons plansza WW,
 • zakup materiałów do realizacji zajęć wyrównujących dla każdej osoby,
 • utworzenie centrum biblioteczno – multimedialnego,
 • utworzenie pracowni przyrodniczej,
 • doposażenie szkoły.

Wartość projektu: 448 081,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380 868,85 zł

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłoszenie udziału w projekcie do Sekretarza projektu:

Pani Elżbiety Trautman – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku, ul. Kombatantów 3, tel. 957461022.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Barlinku z klasami gimnazjalnymi
  ul. Leśna 10
  74-320 Barlinek,
  i ul. Jeziorna 12
 • (95)746-14-33 ul. Leśna 10
  (95)746-17-30 ul. Jeziorna 12

Galeria zdjęć